परीक्षेला सामोरे जाताना

परीक्षेला सामोरे जाताना

योग्य आहार  असावा  पचनास हलका  असणारा आहार घ्यावा.

योग्य आहार  असावा  पचनास हलका  असणारा आहार घ्यावा.

परीक्षा केंद्रावर लवकर पोहचा

परीक्षा केंद्रावर लवकर पोहचा

पुस्तकापेक्षा तुम्ही तयार केलेल्या नोट्स वाचा

पुस्तकापेक्षा तुम्ही तयार केलेल्या नोट्स वाचा

परीक्षेपूर्वी मोबाईलपासून दूर रहा 

परीक्षेपूर्वी मोबाईलपासून दूर रहा 

नकारात्मक विचार येऊ देऊ नका

नकारात्मक विचार येऊ देऊ नका

परीक्षेला सामोरे जाताना स्वतःला प्रेरित करा

परीक्षेला सामोरे जाताना स्वतःला प्रेरित करा

परीक्षेचे साहित्य तुमच्याकडे ठेवा

परीक्षेचे साहित्य तुमच्याकडे ठेवा